Provoz e-shopu je momentálně pozastavený a pracuje se na jeho nastavení. Všechny případné objednávky budou stornovány. Děkuji za pochopení.

Soutěž na instagramu

Soutěž na instagramu

Na instagramu probíhá každý měsíc soutěž o obličejovou masku z nabídky BrutalMask.cz. Každý měsíc náhodně vyberu jednoho výherce, kterému vybranou masku pošlu po vzájemné dohodě zdarma.

Pro účast v těchto soutěžích je důležité splnit níže uvedené podmínky.

Kdy soutěž probíhá?

Soutěž běží každý měsíc na sociální síti instagram vždy od 1. dne do konce měsíce, přičemž náhodný výherce je vybrán a kontaktován vždy poslední den téhož měsíce.

Jak se mohu zúčastnit?

Podmínkou je

  • sledování oficiálního instagramového profilu BrutalMask.cz
  • vyfotit se s maskou a sdílet příspěvek na svém profilu
  • uvést hashtag #brutalmaskcz v popisku přípsěvku

Upravené podmínky pro měsíc Listopad 2018

  • sledování oficiálního instagramového profilu BrutalMask.cz
  • označení @brutalmaskcz v instastories podle instrukcí na profilu BrutalMask.cz ve výběru

po 24 hodinách od uveřejnění budete zařazeni do slosování o vybranou masku.

Pravidla soutěže

Kompletní pravidla soutěže jsou k přečtení níže. Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže "Soutěž o masku na instagramu" (dále jen "soutěž") na území České republiky. Zkrácené znění pravidel soutěže je možné vykládat spotřebitelům pouze v souladu s tímto dokumentem. Pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

Pořadatelem soutěže je

Jaroslav Valko
IČ: 07044003
se sídlem: Jaroslava Vrchlického 2494, Žatec 438 01
zapsané u příslušného úřadu podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Městský úřad Žatec
 
kontaktní údaje:
jarda@brutalmask.cz
+420 607 648 023
 

(dále jen „pořadatel“)  

Podmínky pro účast v soutěži

Termín a místo konání soutěže

Soutěž probíhá vždy v termínu od 1. dne v kalendářním měsící do konce téhož měsíce na Instagramu (dále jen "doba konání soutěže").

Soutěžící

Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba používající souciální síť Instagram (dále jen "soutěžící", "účastník" nebo "účastník soutěže"). Ze soutěže jsou vyloučeni organizátoři soutěže. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry (např. v důsledku nepravdivých informací), nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá pořadateli soutěže, který je oprávněn ji udělit dalšímu výherci v pořadí (popř. ji použít k jiným marketingovým účelům nebo postoupit do dalšího kola soutěže v následujícím měsíci).

Účastník bude vyloučen v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

Výhra v soutěži a její předání

Náhodně vybraný soutěžící, který splní dané požadavky soutěže, vyhraje masku na obličej z nabídky BrutalMask.cz. Výběr proběhne vždy poslední den v měsíci a vyherce bude informován prostřednictvím Instastories a vyzván k zaslání adresy na kterou mu výhru zašlu.

Zpracování osobních údajů a osobnostní práva

Soutěžící účastí v soutěži souhlasí se zařazením všech svých osobních údajů poskytnutých v rámci sotutěže (dále jen "údaje") do databáze pořadatele soutěže výhradně za účelem vyhodnocení soutěže a předání výher. Údaje soutěžících nebudou zpracovávány ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s § 12 zákona č. 40/1964 Sb., v platném znění občanského zákoníku, bezplatně jimi uvedené jméno, příjmení, instagramový profil a komentář v médiích, propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží a jím poskytovaných služeb. Soutěžící souhlasí s uveřejněním příspěvku a fotek na instagramovém profilu pořadatele.

Závěrečné ustanovení

Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. tato propagační akce (soutěž) není žádným způsobem sponzorována, doporučována, spravována ani jinak spojena se společní Instagram. Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje informace pořadateli soutěže, nikoliv sociální síti Instagram, resp. společnostem tyto sítě vlastnící a provozující. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpeční škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou není možné. Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla.

Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo výměny výher za výhry, které jsou odpovídající náhradou. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno písmeně ve formě dodatku a zveřejněno na místě původních pravidel (tedy v tomto dokumentu). Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání výher v soutěži. Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv plnění ze strany pořadatele, než je uvedená v těchto pravidlech.

Tato pravidla a právní vztahy vznikají mezi pořadatelem a soutěžícím, jakož i související právní vztahy se řídí právním řádem České republiky.

Pravidla soutěže nabývají účinnosti dnem 24. 9. 2018.